ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10วัน 7คืน

เที่ยวยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10วัน 7คืน มิวนิค ชวานเกา เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาส หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ จุดชมวิว Sky Walk ซอลส์เบิร์ก สวนมิราเบลล์ บ้านโมสาร์ท เชสกี้ คลุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ กรุงปร๊าก สะพานชาร์ลส์ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ คาสเซิ่ลฮิลล์ ฮีโร่สแควร์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น Outlet Parndorf เวียนนนา พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังเบลวีเดียร์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์


ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
EU_LH00002
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
08 เม.ย. 67 - 18 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Lufthansa
ราคาเริ่มต้น
129,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • มิวนิค
 • วันที่

  2

  มิวนิค • ชวานเกา • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ • ชมเมืองมิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาส
 • วันที่

  3

  มิวนิค • หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ • จุดชมวิว Sky Walk • ซอลส์เบิร์ก
 • วันที่

  4

  ซอลส์เบิร์ก • สวนมิราเบลล์ • บ้านโมสาร์ท • เชสกี้ คลุมลอฟ • ปราสาทครุมลอฟ
 • วันที่

  5

  เชสกี้ คลุมลอฟ • กรุงปร๊าก • สะพานชาร์ลส์ • หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่

  6

  กรุงปร๊าก • กรุงบราติสลาวา • ปราสาทบราติสลาวา • เขตเมืองเก่า
 • วันที่

  7

  กรุงบราติสลาวา • กรุงบูดาเปสต์ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ • คาสเซิ่ลฮิลล์
 • วันที่

  8

  กรุงบูดาเปสต์ • ฮีโร่สแควร์ • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น • ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf • เวียนนนา
 • วันที่

  9

  เวียนนนา • พระราชวังเชินบรุนน์ • พระราชวังเบลวีเดียร์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค • ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ • เดินทางกลับ
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

08 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900
เด็กมีเตียง
139,900
เด็กไม่มีเตียง
139,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
25,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 149,900 149,900 149,900 25,900 - - 20
17 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 129,900 129,900 129,900 25,900 - - 20
28 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67 129,900 129,900 129,900 25,900 - - 20
21 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 129,900 129,900 129,900 25,900 - - 20
10 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 129,900 129,900 129,900 25,900 - - 20
19 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 149,900 149,900 149,900 29,900 - - 20
09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 149,900 149,900 149,900 29,900 - - 20
20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 149,900 149,900 149,900 29,900 - - 20
04 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 139,900 139,900 139,900 29,900 - - 20
10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 129,900 129,900 129,900 25,900 - - 20
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 129,900 129,900 129,900 25,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน